Satha Chandi Yaaga

  • Sale
  • Regular price $ 51.99 USD

Sri Vikari Namasamvatsara Satha Chandi Yaaga 

For 100 Parayanas $51.99 x 100  = $5100.99

Target to be reached for the event  100

Already paid  = 14.5

Balance = 85.5

Note: Please Add Gotra and Name(s) during Checkout Under Special Instructions

Target to be reached for the event  $5100.99 

Sarvabadha Vinirmukto, Dhandhanyasutanvitah |
Manushyo Matprasaden Bhavishyati Na Sanshyah ||


Event Details:

    S.No        Date      Event Name
    1.

  12/29/2019
   (Sunday)

Sri Vighneshwara Pooja, Punyaha Vachanamu, Rakshaabandhanam, Pancha gavya prasana, Mahasankalpam, Ruthvikvarana dheeksha dharana, Akhanda Deeparadhana, Ankurarpanam, Sri Chandi Paradevatha Sarvatha Bhadra Mandala Aavahanamulu, Archanalu, Lakshmiganapathi Homam, Chandi Sapthasathi parayanalu, Moolamantra Anushtanamu, Neerajanamu, Mantra Pushpamu,Teerdha prasada vitarana
    2.   12/30/2019
   (Monday)

Nitya Pooja, Mantapaarchana, Chandi Sapthasathi Parayana,Chandi Moola Mantra Anushtanamu,Chandi Moolamantra aavahanamu, Neerajanamu, Mantra Pushpamu, Teerdha Prasada Vitarana

    3.

  12/31/2019
  (Tuesday)

Nitya Pooja, Mantapaarchana, Chandi Sapthasathi Parayana,Chandi Moola Mantra Anushtanamu,Chandi Moolamantra Havahanamu,Neerajanamu,Mantra Pushpamu,Teerdha Prasada Vitarana

    4.   01/01/2020
  (Wednesday)

Nitya Pooja, Mantaparchana, Chandi Sapthasathi parayana, Chandi Moolamantra anushtanam, Chandi Moolamantr ahavanam, Sri Rudrahavanamu, Neerajanamu, Mantra Pushpamu,Teerdha Prasada Vitarana

    5.   01/02/2020
    (Thursday)

Nitya Pooja, Mantaparchana, Chandi Homam, Maha Poornahuthi, Neerajanam, Mantrapushpam, Teerdha Prasada Vitarana, Vedaswasthi,  Mahadaaseervachanamu